معرفی بهترینهای اهواز

چه چیزی باعث میشود کیفیت ارائه ی خدمات یک شهر افزایش یابد؟

۱_نظارت بر خدمات

۲_ایجاد رقابت دربازار

ادامه مطلب …